سوالات امتحانی راهنمایی دبیرستان× بلداجی
دوستان عزیز با نظرات گوهربارتان در بهتر شدن مطالب یاریمان نمایید.
۸۸/۱۲/۲۵
سوالات علوم تجربی سوم از صفحه1تا19 ...  

تهیه کنندگان:محمد دادوند، محمد آقایی،سید محمد موسوی،رضا حضرتی

* از فرمول شیمیایی چه اطلاعاتی بدست می آوریم؟

الف:نوع عنصر های یک ترکیب    ب:نوع اتم های یک عنصر       ج:تعداد اتم های یک عنصر     د:گزینه ی الف و ج

* فراوان ترین ترکیب مولکولی شناخته شده در طبیعت کدام است؟

الف:اتانول     ب:آب          ج:ضدیخ         د:آرگون

* فرمول شیمیایی کربن دی اکسید کدام است؟

الف:CO            ب:2NO            ج:3NH          د:2CO

* در یک مولکول متان4CH جمعاً چند اتم وجود دارد؟

الف:2            ب:3               ج:4                 د:5

*کدام یک از مواد زیر پلیمر است؟

الف:اتیلن گلیکول                                       ب:آمونیاک                           ج:تفلون                     د:اتانول

* یون مثبت: .......................

الف:الکترون بیشتری دارد         ب:پروتون بیشتری دارد          ج:پروتون کمتری دارد          د: الکترون کمتری دارد

* به نیروی بسیار قوی ای که اتم ها را در یک مولکول محکم کنار هم نگه می دارد ....... می گویند.

الف:پیوند مولکولی        ب:پیوند اتمی        ج:پیوند یونی        د:پیوندکووالانسی

*یک ترکیب شیمیایی بامولکولG2H6O2 از چندعنصر تشکیل شده است؟

الف:3                           ب:10                           ج:8                            د:4

*کدام یک از مواد زیر به عنوان کود شیمیایی مصرف می شود؟ 

الف:اتانول                  ب:آمونیاک           ج:اتیلن گلیکول                        د:کربن دی اکسید

*اگر عنصری در حالت خنثی دارای 11 الکترون و 12نوترون باشدکدام گزینه درست است؟

الف:   Na            ب:    Na               ج: Na                د:Na 

 * ترکیب های یونی در اثر کدام ویژگی در حالت محلول در آب الکترولیت محسوب می شوند؟

الف:به علت حرکت الکترون ها در آب                  ب:به علت جدا شدن پروتون ها از اتم ها               

ج:به علت ربایش یون های مثبت و منفی درآب          د:به علت حرکت یون ها در آب

* پیوندی که باعث می شود یون ها به هم متصل شوند چه نام دارد؟

الف:پیوند یونی      ب:پیوند هیدروژنی      ج:پیوند کووالانسی      د:پیوندملکولی

* پیوند کووالانسی کدام یک از این ذرات را کنار هم نگاه می دارد؟

الف:اتم ها     ب:یون ها        ج:مولکول ها     د:پروتون ها

* ایزوتوپ های یک عنصر درکدام مورد زیر ممکن است باهم تفاوت داشته باشند؟

الف:خواص شیمیایی         ب:خواص فیزیکی وابسته به جرم      ج:تمام خواص فیزیکی     د:الف وب صحیح است

*کدام یک از اجزای اتم بدون بار الکتریکی است؟

الف:پروتون               ب:الکترون                  ج:نوترون                  د:هسته

*کدام گزینه زیر دارای تعداد بی شماریالکترون آزاد است؟

الف:نایلون                  ب:شیشه                  ج: مس                   د:چوب

* عدد جرمی یک یون که دارای 2بارمنفی است برابر16وتعداد الکترون های آن 10 می باشد تعداد پروتون ها ونوترون هابه ترتیب چند است؟

الف:8 پروتون و8 نوترون         ب:10پروتون و6 نوترون          ج:6پروتون و10 نوترون           د:9پروتون و7 نوترون

* یک اتم خنثی هنگامی بصورت یون مثبت درمی آید که..... .

الف:الکترون ازدست بدهد      ب:پروتون از دست بدهد         ج:الکترون بگیرد       د:پروتون بگیرد

* باتوجه به نماد شیمیایی اکسیژنO178 تعداد الکترون و پروتون ونوترون های این اتم چندتاست؟(

الف:8-7-8              ب:8-9-9                ج:8-8-9                د:8-7-9

*کدام یک از گزینه های زیر درست است؟

الف:همیشه تعداد نوترون های اتم هر عنصرازتعدادپروتون های آن بیشتر است

ب:خواص شیمیایی هر عنصر به تعداد الکترون های لایه خارجی اتم بستگی دارد

ج:درتبدیل اتم هر عنصر به یون مثبت بار هسته آن افزایش می یابد

د:درتبدیل اتم هر عنصر به یون منفی عدد جرمی آن کاهش می یابد

*ذره های سازنده مواد.........یا.........هستند.

الف:پروتون یاالکترون                   ب:نورون یا نوترون                                       ج:اتم یا مولکول                                  د:هیچکدام

*از........عنصر شناخته شده تنها.....عنصر درطبیعت یافت می شود.

الف:100-90                      ب:109-95                         ج:109-91                     د:91-109

*جوزف تامسون دانشمند انگلیسی دیدگاه.......مبنی بر کروی بودن شکل اتم را پذیرفت.

الف:دالتون                 ب:تامسون                         ج:دموکریت                       د:رادرفورد

*این نظریه از کیست؟الکترون مانند کشمش های درون یک کیک کشمشی در میان خمیری که از بار مثبت پراکنده شده اند.

الف:دالتون                             ب:تامسون                                  ج:رادرفورد                               د:دموکریت

*کدام یک از جمله های زیر صحیح است؟

الف:هسته ی اتم دارای بار الکتریکی مثبت است  ب:هسته اتم دارای بار الکتریکی منفی است 

ج:هسته اتم بوسیله الکترون ها محاصره شده است    د:گزینه الف و ج صحیح است

*بار الکتریکی پروتون به اندازه بار.........است

الف:نوترون                           ب:الکترون                   ج:هر دومورد                    د:هیچکدام

*جرم یک.......حدود دوهزاربرابر بیشتر از جرم یک الکترون است.

الف:نوترون                            ب:ایزوتوپ                                ج:پروتون                         د:گزینه الف وب

*دانشمند دانمارکی(نیلز بور)مدل اتمی رادرفورد را برای توجیه برخی از ویژگی های اتم را........دانست.

الف:رسا                               ب:نارسا                            ج:نارسانا                           د:رسانا

*نظریه«اتم مانند منظومه خورشیدی که خورشید در مرکز آن قرار دارد وسیاره ها روی مدارهایی بدور آن می چرخند»از کیست؟

الف:دموکریت                        ب:چادویک                          ج:نیلزبور                       د:رادرفورد

*این نظریه از کیست؟یک هسته کوچک که تقریباهمه ی جرم اتم در آن متمرکز شده است وهسته اتم دارای بار الکتریکی مثبت است.

الف:دموکریت                        ب:تامسون        ج:نیلزبور                         د:رادرفورد

*دموکریت و دالتون بر این باور بودند که اتم.........است.

الف:تجزیه ناپذیر                    ب:حل شونده                         ج:تجزیه پذیر                   د:نامحلول

*از نظر تامسون خنثی بودن مواد نشان دهنده....................

الف:وجودیک هسته با بار منفی است. ب:وجودبارمثبت به اندازه بار منفی است.

ج:وجود یک هسته با بار مثبت است. د:برابر بودن جرم الکترون و پروتون است.

*کدام یک از دانشمندان نام برده شده برای اولین بار هسته ی اتم را دارای بار الکتریکی مثبت دانست؟

الف:چادویک                                        ب:بور                                     ج:تامسون                                           د:رادرفورد

*کدام یک از موارد زیر تعریف نوترون است؟

الف:به ذره هایی با بار الکتریکی منفی نوترون می گویند

ب:به ذره هایی با بار الکتریکی مثبت نوترون می گویند

ج:به ذره هایی که جرم آن تقریبا با جرم پروتون برابر است وبار الکتریکی ندارد

د:به ذره هایی که عدد اتمی یکسانی دارند

*ساده ترین اتم شناخته شده کدام است؟

الف:هیدروژن     ب:هلیم      ج:فسفر         د:اکسیژن

*بعد از هیدروژن ساده ترین عنصر.......است.

الف:آرگون    ب:هلیم     ج:کلر         د:کلسیم

*عنصر هلیم به ترتیب چند پروتون وچند نوترون دارد؟

الف:3-2       ب:1-1            ج:2-2            د:2-1

*دو ویژگی مهم یک اتم که به شمار می آید......و....... است.

الف:پروتون-نوترون   ب:هیدروژن-هلیم     ج:کلر-کلسیم   د:هیچکدام

*این دو ویژگی مهم اتم درکجای نماد شیمیایی عنصر است؟

الف:سمت چپ       ب:سمت راست          ج:سمت چپ بالا  د:سمت راست پایین

*نشان شیمیایی هیدروژن و اکسیژن کدام است؟

الف:Os-he     ب:o-H      ج:U-Hf      د:O-Hs

*ARوSنشان شیمیایی کدام عنصر است؟

الف:مس وکروم   ب:سدیم و کربن    ج:آرگون وگوگرد    د:آلومینیوم وفسفر

*کدام یک از موارد زیردر مورد مدل لایه ای صحیح است؟

الف:در این مدل الکترون هادر مدار هایی با انرژی معین حرکت می کنند

ب:در این مدل نوترون ها در مدار هاییبا انرژی معین حرکت می کنند

ج:در این مدل نوترون ها در لایه هایی با انرژی معین حرکت می کنند

د:در این مدل الکترون ها در لایه هایی با انرژی معین حرکت می کنند

*در اطراف هسته ی اتمAr1840 چند الکترون وجود دارد؟

الف:40      ب:22      ج:18      د:9

*هسته ی اتم هیدروژن ازکدام ذره یاذرات تشکیل شده است؟

الف:یک الکترون ویک پروتون       ب:یک نوترون       ج:یک نوترون ویک پروتون       د:یک پروتون

* کدام مورد تعریف اتم های هم مکان است؟

الف:اتم هایی که عدد اتمی یکسانی دارند ب:عدد جرمی آن ها با هم تفاوت می کند

ج:جدول تناوبی عنصر ها قرار می گیرند  د:همه ی موارد صحیح می باشد

* برای اکسیژن چند ایزوتوپ در طبیعت یافت می شود؟

الف:4                  ب:5                   ج:3                    د:2

* ایزیوتوپ ها در چه چیزی با هم تفاوت دارند؟

الف:تعداد نوترون ها            ب:تعداد پروتون           ج:تعداد الکترون        د:تعداد مولکول

* مولکول آب ازچه اتم هایی ساخته شده است؟

الف:یک اتم اکسیژن وسه اتم هیدروژن   ب:دو اتم اکسیژن ودواتم هیدروژن   ج:یک اتم اکسیژن ودواتم هیدروژن د:هیچکدام

* مهمترین عنصر های پرتوزا کدام است؟

الف:اورانیوم ونوترون               ب:اورانیوم وپروتون                 ج:اورانیوم وهیدروژن              د:اورانیوم وپلوتونیم

* سوخت بیشتر نیروگاه های هسته ای چه چیزی است؟

الف:پروتون               ب:نوترون                 ج:اکسیژن               د:فلز اورانیوم

* یک نیروگاه هسته ای معمولی سالانه حدود چند تن زباله تولید می کند؟

الف:20 تن                                 ب:40تن                                    ج:60تن                  د:70تن

* خطرناک ترین ماده شناخته شده برای موجودات زنده چه ماده ای است؟

الف:اورانیوم              ب:نوترون                  ج:پلوتونیم            د:پروتون

* مواد رادیواکتیو چه کاربردی دارند؟

الف:تشخیص سلول های سرطانی             ب:در کشاورزی       ج:در صنعت            د:همه موارد

* در روش جوش هسته ای به جای اورانیوم از چه چیزی استفاده می شود؟

الف:هیدروژن            ب:اکسیژن             ج:نیتروژن                    د:گزینه الف و ب

* ملکول آمونیاک از چند اتم ساخته شده است؟

الف:1 اتم نیتروژن و 4 اتم هیدروژن    ب:2 اتم کربن و2 اتم اکسیژن  ج:1 اتم نیتروژن و3 اتم هیدروژن د:2 اتم نیتروژن

* امروزه از انرژی هسته ای بشتر به چه منظوری استفاده می شود؟

الف:بمب اتمی        ب:تولید گرماو انرژی               ج:تولید برق              د:هرسه مورد