سوالات امتحانی راهنمایی دبیرستان× بلداجی
دوستان عزیز با نظرات گوهربارتان در بهتر شدن مطالب یاریمان نمایید.
۸۹/۰۷/۲۴
نمونه سوالات علوم دوم راهنمایی (دی ماه) ...  

پاسخ صحیح را با علامت  مشخص کنید.

الف ) وقتی در مقابل نور خورشید می ایستیم کدام یک از امواج الکترو مغناطیسی موجب گرم شدن بدن ما می شود ؟

      1- اشعه گاما             2- اشعه فرو سرخ             3- اشعه ایکس         4- اشعه فرا بنفش

ب) در کدام وسیله نوری زیر تصویر همیشه کوچکتر از جسم و مجازی است ؟

    1- آینه کوژ               2- آینه کاو            3- آینه تخت                4- عدسی همگرا

ج) انتقال به طریقه ی همرفت در کدام یک از مواد زیر سریع تر صورت می گیرد ؟

     1- آب                      2- مس                    3- هوا                  4- نقره   

د) کدام یک از اجسام زیر کدر می باشد ؟

    1- مقوای سفید             2- تنگ پر از آب           3- کاغذ روغنی بی رنگ                4- هوا

 

عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید .

الف) به واکنش یک ماده با اکسیژن ...................... می گویند .

ب) هنگام عبور نور از منشور میزان شکست نور بنفش ....................... از همه ی رنگ های نور است.

ج) .................... انرژی منتقل شده از جسم گرم به جسم سرد است .

 د) ااز امواج ................ .. برای بررسی جنین و اندام های داخلی بدن استفاده می شود .

 

جمله های صحیح و غلط را مشخص کنید .

الف) اشتعال پذیری و رسانایی الکتریکی از خواص فیزیکی ماده است.    ص        غ 

ب) در طیف موج های الکترومغناطیسی پرتو های گاما بلند ترین طول موج را دارند.   ص        غ 

ج) کربن دی اکسید رنگ آب آهک را کدر می کند     ص      غ  

د) هنگام ماه گرفتگی سایه زمین روی ماه می افتد. ص      غ  

 

با توجه به تعریف بسامد : اگر نوسان گری در مدت 100 ثانیه  50 نوسان انجام دهد ، دوره وبسامد نوسان ها را حساب کنید .

 

 

 

 

دو تفاوت امواج صوتی و امواج الکترومغناطیسی را بنویسید .

 

 

 

 

علت پاشیده شدن نور سفید را به وسیله ی منشور  بیان کنید .

 

 

 

علی از پدرش پرسید : یخچال که یک وسیله سرد کننده است پس چرا لوله های سیاه پشت یخچال گرم است ؟ به نظر شما پدر چه جواب صحیح و علمی باید به او بدهد ؟

 

 

 

برای ایجاد جریان همرفتی سه شرط لازم است آن سه شرط کدامکند ؟

 

 

 

 

 

کدام تغییر فیزیکی و کدام یک شیمیایی است ؟

الف) اضافه کردن سرکه به شیر (................... )               ب) ذوب شدن کره بر اثر گرما (.................... )

ج) آزاد شدن گاز نوشابه ( .................. )                          د) سوختن گاز شهری (................    )

 

واژه های علمی زیر را تعریف کنید :

الف) کاتالیز گر :....................................................................................................................................

 

ب) فرو صوت :.........................................................................................................................

 

 

تفاوت انتقال گرما به روش رسانایی و همرفت با تابش چیست؟

 

 

 

از واژه های داخل پرانتز استفاده کنید و عبارت را به یک عبارت صحیح علمی تبدیل کنید .

الف ) در بین مواد جامد رسانایی گرمایی ( فلزات / غیر فلزات ) از همه بیشتر است .

 

ب) انتقال گرما از طریق همرفتی در مواد ( جامد / مایع / گاز ) اتفاق می افتد .

 

اگر به داخل استخری که آب زلالی دارد  نگاه کنیم ، عمق آن را کمتر حس می کنیم یا بیشتر ؟ چرا؟

 

 

 

7 گرم آهن و 4 گرم گوگرد با یکدیگر واکنش می دهند ، مقدار 11 گرم آهن سولفید بدست می آید :

الف ) معادله ی نوشتاری این واکنش را بنویسید .

 

ب) واکنش دهنده ها و فراورده ها را روی معادله نشان دهید .

ج) چگونه از این آزمایش به قانون پایستگی جرم پی می برید ؟

 

منظور از گرمای نهان ذوب چیست ؟

 

 

 

چرا در قدیم آب را برای خنک شدن در کوزه نگه می داشتند ؟

 

 

 

 

منظور از انرژی درونی یک جسم چیست ؟

 

 

 

منظور از قانون بازتاب نور چیست ؟